પીવીસી નાગરિક ઉત્પાદનો

શેન્ડોંગ મિંગક્વિ હોસ ઇન્ડસ્ટ્રી કો., લિ

પીવીસી નાગરિક ઉત્પાદનો

મુખ્ય એપ્લિકેશનો

ટેક્નોફિલ વાયરનો ઉપયોગ કરવાની મુખ્ય પદ્ધતિઓ નીચે આપેલ છે